Avís legal i privacitat

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSIYCE), VICENT FRANQUESA SEGURA amb CIF 40724703Y i domicili social en Carrer Indústria, 6, 25300 Tàrrega (Lleida) i correu electrònic info@olisfranquesa.com, manifesta que són de la seua propietat:

– el domini https://olisfranquesa.com/
– els perfils i pàgina en les següents:
• Instagram: https://www.instagram.com/olisfranquesa/

VICENT FRANQUESA SEGURA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establert en la llei, VICENT FRANQUESA SEGURA no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’ Internet i xarxes socials de VICENT FRANQUESA SEGURA elaborats per professionals degudament qualificats per a l’ exercici de la seva professió. Tanmateix, els continguts i informació no vinculen la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i xarxes socials de VICENT FRANQUESA SEGURA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de VICENT FRANQUESA SEGURA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de VICENT FRANQUESA SEGURA.
De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’ accés al portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el que disposa el present avís legal.

XARXES SOCIALS
L’usuari haurà de disposar del seu perfil a les xarxes socials per poder interactuar amb VICENT FRANQUESA SEGURA i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s’executa, VICENT FRANQUESA SEGURA tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell mitjançant l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que VICENT FRANQUESA SEGURA pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com a amistat, seguidor o usuari a VICENT FRANQUESA SEGURA.

Les actuacions que realitze VICENT FRANQUESA SEGURA podran tindre caràcter informatiu i/o publicitari dels seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de VICENT FRANQUESA SEGURA quant a les publicacions i comunicacions que es realitzen per aquests mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’ usuari accepta les bases legals d’ aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicats a la xarxa social de referència en el moment oportú i amb la seva participació implicarà que l’ usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que puguin afectar amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que constin en els següents enllaços:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Instagram : https://help.instagram.com/
Twitter: https://twitter.com/es/tos
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

POLÍTICA DE PRIVACITAT: PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat de VICENT FRANQUESA SEGURA i domicili en Carrer Indústria, 6, 25300 Tàrrega (Lleida):
– Formulari de Contacte: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, sent la prestació d’ aquest servei el motiu que ens legitima a tractar les seves dades. Aquests s seran conservats fins que es resolgui la petició, i no seran transmesos a tercers.
– Si són tractats a les nostres xarxes socials, d’ acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interactuació dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/ pàgina. Aquestes dades són tractades d’ acord amb l’ interès legítim d’ aquesta empresa i seran conservades sempre que es mantingui l’ interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:
– D’ accés: l’ interessat té dret a saber si el responsable tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades, així com a obtenir informació al respecte dels tractaments realitzats.
– Rectificació: Està vinculat al caràcter d’ inexactitud o incomplet de les dades. L’ interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
– Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
– Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals indicades es deixin de tractar.
– Oposició: l’ interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basi en alguns supòsits concrets i s’ invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
– Portabilitat de les dades: l’ interessat té dret a rebre les seves dades personals facilitades al responsable del tractament en un format estructurat, d’ ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es realitza per mitjans automatitzats.
– A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’ interessat té dret a no ser objecte d’ una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’ elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o que l’ afecti negativament.

Aquestes peticions seran a Carrer Indústria, 6, 25300 Tàrrega (Lleida) o a info@olisfranquesa.com
Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquest lloc web és propietat de VICENT FRANQUESA SEGURA. Els drets de propietat intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció d’aquest lloc web, les seves pàgines, la seva presència en xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (“hipervincles”) establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d’aquesta tret que expressament s’establís una altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per VICENT FRANQUESA SEGURA per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest podrà ser denunciat i enjudiciat per tots els mitjans legals existents en l ‘ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsable de VICENT FRANQUESA SEGURA l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre això, sent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat està permès descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, continguts o advertències d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de VICENT FRANQUESA SEGURA.

VICENT FRANQUESA SEGURA no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el programari. VICENT FRANQUESA SEGURA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma a un altre codi o idioma.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’ aquestes. L’ usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’ Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.